Pracodawcy RP pozytywnie o liberalizacji kredytu podatkowego

Zdaniem Pracodawców RP zaproponowana przez posłów PO instytucja wakacji ubezpieczeniowych oraz kredytu podatkowego dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą może być pozytywnym rozwiązaniem dla polskich przedsiębiorców.

Projekt zwany pakietem Szejnfelda zakłada wprowadzenie wakacji ubezpieczeniowych dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. W okresie pierwszych sześciu miesięcy po założeniu firmy przedsiębiorca byłby zwolniony z płacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a przez kolejne 24 miesiące płaciłby te składki w wymiarze 20 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Ponadto projekt przewiduje zmianę przepisów regulujących możliwość skorzystania z kredytu podatkowego. Proponuje się, aby istniała możliwość korzystania z tej preferencji przez okres 2 lat od momentu zarejestrowania działalności gospodarczej. Okres spłaty zobowiązania miałby rozpoczynać się po upływie drugiego roku i trwać 5 lat.

W opinii ekspertów Pracodawców RP, propozycje zawarte w tym pakiecie należy uznać za pozytywne, bowiem mogą zmniejszyć obciążenia finansowe osób, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą. Poza tym zmiany te mogą pozytywnie wpłynąć na poziom bezrobocia, zachęcając osoby pozostające bez zatrudnienia do prowadzenia takiej działalności. Podkreślają jednak, że przedstawiony do konsultacji społecznych projekt zawiera normy prawne, które wymagają zmiany czy też doprecyzowania.

Eksperci proponują ponadto wprowadzenie dodatkowych uproszczeń dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, np. obniżonej stawki podatku dochodowego do określonej kwoty limitu dochodu, czy zastosowanie różnego rodzaju ulg podatkowych, mających stymulować wybrane cele przedsiębiorczości, np. inwestycje, innowacyjność czy też zatrudnienie.

Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WK

Źródło: www.pracodawcyrp.pl, stan z dnia 17 stycznia 2014 r.

Data publikacji: 17 stycznia 2014 r.