Spotkanie dotyczące prawnych i ekonomicznych aspektów wdrażania PPP zostało zorganizowane przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Bankiem Światowym w dniach 17-18 czerwca br.

Zdaniem wiceministra Szejnfelda, tworząc prawo, nie należy zakładać negatywnej postawy jego adresatów. - Chcemy, aby nowa ustawa powstała w duchu otwartości i zaufania względem jej odbiorców. Powinniśmy traktować przedsiębiorców i urzędników realizujących projekty PPP, jako osoby działające racjonalnie i zgodnie z interesem publicznym - wyjaśnił.
Wiceminister poinformował, że formuła PPP nie jest w Polsce w wystarczającym stopniu wykorzystywana ze względu na zbyt rygorystyczne i sztywne przepisy. Dodatkowo, wytworzono w ostatnich latach negatywny klimat dla tego typu przedsięwzięć. - Potrzebne jest nowe podejście do PPP wsparte bardziej uniwersalnymi rozwiązaniami prawnymi - powiedział.

Nowa ustawa będzie miała charakter ramowy, w sprawach szczegółowych będzie odsyłać do obowiązujących przepisów. - Te aspekty współpracy sektora prywatnego i publicznego, które są już uregulowane, nie będą w niej powtarzane - podkreślił. Ustawa nie powinna też ingerować w kwestie uzgadniane przez partnerów w indywidualnych umowach. Zniesiony zostanie także obowiązek przeprowadzania kosztownych analiz, który był główną barierą realizacji przedsięwzięć w oparciu o poprzednią ustawę.
Projektowane przepisy nie będą zawężać możliwości wykorzystywania formuły PPP do wskazanych celów, a jedynie określać podział zadań i ryzyka ponoszonego przez partnerów. - PPP ma być także narzędziem "demonopolizowania administracji". Chcemy, aby nowa ustawa była rozwiązaniem pozwalającym realizować projekty publiczne przez podmioty prywatne wszędzie tam, gdzie jest to możliwe i korzystne - dodał.

Wiceszef resortu gospodarki poinformował, że prace nad ustawą o PPP są dobrym przykładem współpracy w tej formule. - Projekt powstawał w ścisłej współpracy z zainteresowanymi podmiotami i organizacjami, które mogły zgłaszać uwagi na każdym etapie prac - powiedział.

Wiceminister Szejnfeld podziękował przedstawicielom Banku Światowego za zaangażowanie w tworzenie przyjaznego prawa dla biznesu w Polsce, zwłaszcza nowej ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

PPP w duchu zaufania

Od lewej: Michel Audige, Adam Szejnfeld, Oscar de Bruyn Kops .

 

Oficjalne źródło: Ministerstwo Gospodarki