"Poznańscy sędziowie przyjęli  uchwałę w tej sprawie " – poinformował rzecznik Sądu Okręgowego w Poznaniu, sędzia Jarema Sawiński. W jego opinii w uchwale najważniejsze są sprawy dot. ograniczenia autonomii w zakresie wykonywania budżetów sądów i zapowiadane zmiany w instytucji stanu spoczynku sędziów.
Zmiany w funkcjonowaniu stanu spoczynku sędziów i prokuratorów zapowiedział w swoim expose premier Donald Tusk.
22 listopada rząd przyjął projekt ustawy okołobudżetowej, wśród których jest projekt pozbawienia ministra sprawiedliwości, prezesa Trybunału Konstytucyjnego, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego i prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego dotychczasowych uprawnień w zakresie wykonywania budżetu sądów i przekazania tych kompetencji ministrowi finansów.
„Zgromadzenie negatywnie ocenia te plany. To ogranicza niezależność sądownictwa. Taka niezależność jest elementem kształtowania niezależności sądów, a niezależność jest wyrazem realizacji konstytucyjnej zasady trójpodziału władzy. Pozbawianie niezależności budżetowej tworzy podległość sądownictwa władzy wykonawczej” – powiedział sędzia Sawiński.
Sędziowie protestują też przeciwko traktowaniu stanu spoczynku sędziego jako przywileju.
„Sam stan spoczynku i jego wysokość powinna zostać bez zmian. Sędziowie podlegają olbrzymiej ilości ograniczeń, którym normalny obywatel nie podlega. Sędzia nie może należeć do partii politycznych, związków zawodowych, stowarzyszeń, organizacji społecznych, które mogłyby nawet teoretycznie zagrozić jego niezawisłości. Nie może też podejmować jakiegokolwiek dodatkowego zatrudnienia, poza pracą szkoleniową i naukową. Stan spoczynku to jest instytucja konstytucyjna, ma charakter normy ustrojowej i nawet poważne trudności gospodarcze nie mogą prowadzić do manipulacji przy tej instytucji” – dodał sędzia Sawiński.
Zmiany w zasadach funkcjonowania stanu spoczynku godzi w instytucję sędziego i może doprowadzić do tego, że inne grupy prawnicze nie będą chciały przechodzić do stanu sędziowskiego. "Wynagrodzenia sędziów w porównaniu do innych zawodów prawniczych nie są wysokie" - zaznaczył.
Sędziowie zapowiadają kolejne protesty.
Wcześniej w sprawie zmian przyjętych w ustawie okołobudżetowej protestowała Krajowa Rada Sądownictwa, a w sprawie zmian przepisów o sędziowskim stanie spoczynku negatywnie wypowiedziało sie Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia".