Chodzi o ustawę z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz. U. poz. 1595). W przypadku gdy strony nie podjęły żadnych negocjacji przed wystąpieniem do sądu, powód będzie musiał wyjaśnić, dlaczego takich czynności zaniechano.

Dowiedz się więcej z książki
Mediacje w prawie
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Nowelizacja daje sądom większe uprawnienia związane ze skierowaniem sprawy do mediacji - sąd zyskał prawo do obligowania stron do udziału w spotkaniu informacyjnym, na którym uzyskają informację na temat mediacji. Może też wezwać strony na posiedzenie niejawne oraz skierować strony do mediacji na każdym etapie sprawy, a także więcej niż raz w toku postępowania.Doprecyzowano, że strony mają pierwszeństwo przy wyborze mediatora, mediator będzie mógł zapoznać się z aktami sprawy zaraz po przestąpieniu stron do mediacji, dane kontaktowe stron sąd przekaże mediatorowi w jak najkrótszym czasie. Mediacja będzie mogła zostać wyznaczona na okres do trzech miesięcy.

Ustawodawca uwzględnił także sytuacje, gdy do mediacji nie dochodzi z winy dłużnika lub z innych przyczyn niezależnych od wierzyciela. Ten ostatni zachowa w takim przypadku pozytywne skutki związane z przerwaniem biegu przedawnienia roszczenia, jeżeli wniesie pozew w terminie trzech miesięcy.

Czytaj też>> Od 2016 r. nowe poważne zachęty....