W jednostkach organizacyjnych prokuratury tworzy się punkty kontaktowe, na potrzeby współpracy i wymiany informacji pomiędzy właściwymi organami krajowymi. Punkt kontaktowy służy usprawnieniu współpracy między prokuratorami  a właściwymi organami państw członkowskich Unii Europejskiej. Dodatkowo można ustanowić nowe stanowisko – korespondenta, który utrzymuje kontakty z wymienionymi organami europejskimi.
Prokuratorzy apelacyjni niezwłocznie przekazują do Prokuratury Generalnej aktualizowane na bieżąco informacje o każdym wszczętym przez podległe jednostki organizacyjne postępowaniu przygotowawczym o przestępstwo dotyczące co najmniej trzech państw członkowskich Unii Europejskiej. Dotyczy to wniosków o udzielenie międzynarodowej pomocy prawnej, jeżeli przedmiotem postępowania jest czyn, będący przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej pięć lat. Czyn ten dotyczyć ma fałszowania oraz obrotu fałszywymi pieniędzmi lub handlu ludźmi, albo łapownictwa i płatnej protekcji. Może też być działaniem na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej, nielegalnego obrotu bronią palną, amunicją lub ich istotnymi częściami, albo nielegalnego wytwarzania, przetwarzania, przemytu środków odurzających, prekursorów, środków zastępczych lub substancji psychotropowych.
Informować należy również o postępowaniach przeciwko ochronie danych informatycznych,
przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.
Rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: Dziennik Ustaw z 17 maja 2012 r., poz.530