Jak informuje resort, od 1 września 2017 r. MIB przysługuje uprawnienie w zakresie ustalania standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych. W treści standardu powtórzone zostały normy zawodowe zawarte w dotychczas obowiązującym standardzie „Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności”. Był to jedyny standard zawodowy rzeczoznawców majątkowych, który został ustalony przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i uzgodniony w dotychczasowym trybie.
Jak stwierdza ministerstwo, ze względu na brak możliwości przeprowadzenia szerokich konsultacji treści standardu, na tym etapie potwierdzono jedynie zapisy standardu uzgodnionego w 2010 r.

Celem standardu jest ujednolicenie praktyki rzeczoznawców majątkowych i minimalizowanie ryzyka wystąpienia błędów w zakresie wyceny nieruchomości stanowiących zabezpieczenie wierzytelności, np. na potrzeby kredytu hipotecznego. Standard nie zastępuje zasad i sposobów wyceny nieruchomości określonych w przepisach prawa, a jedynie stanowi ich dopełnienie.

Standad został opublikowany w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 września 2017 r. w sprawie standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych nr 1 – Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności (Dz. Urz. MIB poz. 59)

Podstawa prawna: art. 175 ust. 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2017 r.