Jak informuje resort sprawiedliwości, nabór prowadzony jest zgodnie z art. 4 ust. 2 Europejskiej Konwencji o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu z 26 listopada 1987 roku (Dz.U. z 1995, nr 46, poz. 238, ze zm.). Członkowie Komitetu są wybierani spośród osób o wysokich kwalifikacjach moralnych, znanych ze swej kompetencji w dziedzinie praw człowieka lub posiadających doświadczenie zawodowe w dziedzinach objętych Konwencją.
Ostatecznego wyboru członka z listy trzech kandydatów przedstawionej przez delegację krajową do Zgromadzenia Konsultacyjnego Rady Europy, dokonuje Komitet Ministrów Rady Europy. Członkowie Komitetu są wybierani na okres lat czterech.
Kandydatury osób spełniających powyższe kryteria i pozostałe kryteria z art. 4 Konwencji oraz posiadające biegłą znajomość języka angielskiego lub francuskiego powinny, wraz z ich szczegółowym curriculum vitae, zostać zgłoszone do Ministerstwa Sprawiedliwości w terminie do dnia 25 lutego 2011 roku.
Wzory życiorysów zamieszczone są na stronie www.ms.gov.pl