Kandydaci do komisji powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra w dziedzinie nauk prawnych i być zatrudnione przez co najmniej 5 lat na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa albo posiadać stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk prawnych.

Kandydaci mogą także posiadać co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra lub równorzędny w dziedzinie nauk medycznych i wykonywać zawód medyczny przez co najmniej 5 lat albo posiadać stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych.

Osoby takie powinny także posiadać wiedzę z zakresu praw pacjenta i korzystać z pełni praw publicznych.

I kadencja komisji wojewódzkich do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych upływa 31 grudnia 2017 roku.

Działalność komisji wynika z ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2016 r. poz. 186 ze zm.).

Komisje zostały powołane, aby skrócić drogę uzyskiwania przez pacjentów odszkodowań i zadośćuczynienia za zdarzenia medyczne. Dzięki nim pacjenci mogą uniknąć długich, kosztownych i skomplikowanych procesów medycznych, bez potrzeby kierowania sprawy do sądu.

Źródło: www.bpp.gov.pl,