Projekt nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego zdaniem posła Pawła Orłowskiego wychodzi naprzeciw oczekiwaniom obywateli i ma na celu unowocześnienie i usprawnienie postępowania administracyjnego poprzez eliminację wielu ograniczeń i anachronizmów zawartych we wciąż obowiązującej ustawie (np. zawiadamianie za pomocą telefaksu).

Regulacja ta przewiduje szczególną możliwość skarżenia postępowania prowadzonego w przewlekły sposób. Przewlekłość ta podlega zażaleniu przez stronę. Ponadto, pewne sformułowania nowelizacji aktywizują strony postępowania.

Także w odpowiedzi na pragmatykę działania organów administracji publicznej przewiduje się możliwość niezawiadamiania skarżącego. Ponadto, dotyczy to przypadków tzw. skargi pieniackiej, której bezsensowność wykazano w praktyce działania organów administracji publicznej. Nowe brzmienie przepisów niweluje także wskazaną przez Trybunał Konstytucyjny niezgodność obowiązujących przepisów z Konstytucją RP w takim zakresie, w jakim obowiązujące przepisy nie wyłączają członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego z postępowania zainicjowanego wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w przypadku, gdy brał on udział w wydaniu zaskarżonej decyzji.  

W przypadku zmian w ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wszystkie zmiany zaproponowane w projekcie są konsekwencją nowelizacji art. 47 par. 1 k.p.a., która polega na wprowadzeniu możliwości złożenia zażalenia na przewlekłość postępowania administracyjnego. W rezultacie zakres właściwości rzeczowej sądów administracyjnych został rozszerzony na skargę na prowadzenie postępowania administracyjnego w sposób przewlekły. Zdaniem prof. Tadeusz Chróścielewskiego z Uniwersytetu Łódzkiego regulacje przedstawione przez posłów nawiązują do projektu ustawy o ogólnych zasadach postępowania w administracji, które zespół ekspertów zgromadzonych przy RPO zaproponował rządowi.