Proponowany projekt uchwały zakłada, że minister administracji i cyfryzacji, przedstawi propozycję rozwiązań prawnych i technicznych, które zagwarantują rodzicom prawo dostępu do sieci internet wolnej od pornografii. W dokumencie zostały zawarte wytyczne, zgodnie z którymi każda osoba powinna mieć prawo żądania od dostawcy usług internetowych blokowania przesyłania treści o charakterze pornograficznym. Ponadto dostawca usług internetowych powinien być odpowiedzialny za opracowanie skutecznych filtrów, które umożliwią blokowanie przesyłania treści o charakterze pornograficznym. Dodano także, że dostawca usług internetowych jest zobowiązany do zapewnienia prawa do internetu bez pornografii nieodpłatnie.
Minister administracji i cyfryzacji Michał Boni podziękował posłom za przygotowanie projektu uchwały. Podkreślił, że w pełni podziela cel jaki przyświeca posłom wnioskodawcom - oczywistą rzeczą jest troska nas wszystkich o to, aby chronić dzieci przed pornografią – powiedział szef MAC. Podkreślając wagę, jaką ma ochrona dzieci przed pornografią, szef MAC zaznaczył, że szczególnie istotne jest wspieranie i wyposażanie rodziców w wiedzę i rozwiązania, które pozwolą na skuteczną walkę z tym zjawiskiem. Ograniczenie dostępu do pornografii dla dzieci i młodzieży uważam za rzecz niesłychanie ważną – podkreślił minister Boni. Dlatego tak istotne jest poszukiwanie realnych i istotnych rozwiązań w tym zakresie – dodał.
Szef MAC zapowiedział też zacieśnienie współpracy pomiędzy administracją publiczną, dostawcami usług telekomunikacyjnych oraz organizacjami pozarządowymi. Współpraca ta miałaby na celu intensyfikację już aktualnie prowadzonych działań edukacyjnych. Zaproponował opracowanie, pod auspicjami rządu, jednego wystandaryzowanego, bardzo prostego programu kontroli rodzicielskiej, który mógłby być instalowany i obsługiwany nawet przez osoby nieposiadające wiedzy technicznej.
Program pozwalałby rodzicom zdefiniować, do jakich stron i treści dzieci miałyby dostęp w internecie. Program taki, wraz z przystępnymi instrukcjami, zostałby bezpłatnie udostępniony na stronach administracji publicznej i współpracujących podmiotów, w tym operatorów telekomunikacyjnych.
Kolejnym działaniem ma być to opracowanie szeregu wyczerpujących i przystępnych materiałów instruktażowych, umożliwiają wykorzystanie funkcjonalności oferowanych już obecnie przez systemy operacyjne, przeglądarki i urządzenia mobilne. Materiały takie byłyby udostępniane na stronach internetowych, w szkołach, urzędach itp. Wiązałoby się to także z akcją promocyjną skierowaną do rodziców, wyjaśniającą z jakich narzędzi mogą skorzystać.
Minister Boni stwierdził, że rozwiązania zaproponowane w projekcie uchwały niewątpliwie zasługują na uwagę. Jednak w jego ocenie konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych analiz. Dlatego zaproponował skierowanie projektu do Biura Analiz Sejmowy celem uzyskania opinii, czy jej zapisy są zgodne z prawem unijnym, a szczególnie Dyrektywą 2000/31/WE o handlu elektronicznym. Minister dodał, że istnieje szereg zastrzeżeń i niejasności natury prawnej i technicznej, co do możliwości realizacji rozwiązań zaproponowanych w projekcie uchwały. W szczególności zwrócił uwagę na prawo Unii Europejskiej, które nie pozwala nakładać na dostawców usług telekomunikacyjnych ogólnego obowiązku filtrowania treści przekazywanych w ich sieci telekomunikacyjnej.
W wyniku dyskusji nad rozwiązaniami zaproponowanymi w projekcie uchwały oraz alternatywnymi propozycjami Ministra Administracji i Cyfryzacji, Komisja podjęła decyzję o przerwaniu pierwszego czytania projektu. Dokument zostanie skierowany do Biura Analiz Sejmowych z wnioskiem o opinię co do zgodności rozwiązań w nim zaproponowanych z przepisami prawa UE.