Prejekt nowej ustawy przewiduje m.in. wydłużenie z 2 do 3 lat zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemców, jedno zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce oraz zezwolenie na pobyt czasowy na okres 2 lat dla cudzoziemców kontynuujących w Polsce studia.
Zmieniona ustawa stworzy także możliwość złożenia wniosku na pobyt czasowy w dowolnym momencie, w czasie zgodnego z prawem pobytu w Polsce. Obecne przepisy obligują do składania takich wniosków przynajmniej 45 dni przed końcem ważności wizy.
Dzięki nowym przepisom cudzoziemcy będą mogli ubiegać się o zezwolenie na pobyt oraz na pracę jednocześnie. Obecnie to pracodawca, który chce zatrudnić w Polsce cudzoziemca, musi ubiegać się dla niego o zezwolenie na pracę. Dopiero po jego uzyskaniu cudzoziemiec może wystąpić o zezwolenie na pobyt. Procedura wydawania zezwoleń na pracę nie zostanie zlikwidowana. Pracodawca nadal będzie miał możliwość uzyskania zezwolenia na pracę, które będzie uprawniało m.in. do ubiegania się o wizę dla cudzoziemca chcącego pracować w Polsce. Ponadto cudzoziemiec będzie mógł przez jeden miesiąc pozostawać bez zatrudnienia. W tym czasie nie straci udzielonego mu wcześniej zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.
Nowym rozwiązaniem będzie także przyspieszenie procedury udzielania zezwoleń na pobyt. W tym celu skrócono termin, w którym odpowiednie służby udzielają informacji, czy wjazd i pobyt cudzoziemca nie zagraża m.in. bezpieczeństwu albo porządkowi publicznemu. Dotychczasowy termin 30 dni skrócono do 21. Uzyskanie informacji od służb nie będzie wymagane w przypadku wydawania zezwolenia dla osoby poniżej 16 roku życia.
W ustawie przewidziano także ułatwienia dla cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach. Zezwolenie na pobyt czasowy dla studiujących cudzoziemców będzie przyznawane na okres 15 miesięcy . W sytuacji, gdy cudzoziemiec będzie przebywał w Polsce krócej niż 1 rok, wówczas zezwolenie będzie przyznawane na czas trwania roku akademickiego lub studiów oraz dodatkowo 3 miesięcy.
Nowe przepisy wprowadzają także obowiązek znajomości języka polskiego, w przypadku gdy cudzoziemiec ubiega się o zezwolenie na pobyt na czas nieokreślony. Osoba ubiegająca się o tego typu zezwolenie będzie musiała zdać urzędowy egzamin lub okazać świadectwo ukończenia odpowiedniej szkoły.