Projekt noweli ustawy o komornikach sądowych i egzekucji zakłada, że rzecznik dyscyplinarny będzie pełnił w postępowaniu rolę oskarżyciela. Jak zauważają wnioskodawcy, brak tego typu instytucji sprawia obecnie, że aż w 95 proc. przypadków postępowań dyscyplinarnych strona wszczynająca procedurę nie bierze w niej udziału.

"Założeniem leżącym u podstaw wyodrębnienia w ramach postępowania dyscyplinarnego dochodzenia oraz powołania rzecznika dyscyplinarnego jest wyraźne oddzielenie funkcji orzekania w sprawach dyscyplinarnych od oskarżycielskiej i gromadzenia materiału dowodowego w sprawie." - podkreślają w uzasadnieniu autorzy projektu.

Do zadań rzecznika należeć ma zebranie dowodów, prowadzenie dochodzenia oraz podejmowanie decyzji, co do dalszego biegu postępowania.

"Skutkiem planowanej nowelizacji będzie usprawnienie i przyspieszenie postępowań dyscyplinarnych, co może przyczynić się do polepszenia efektywności w zakresie realizacji przez samorząd zawodowy komorników sądowych powierzonego im zadania w postaci pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu " - podsumowują posłowie.

  Wojciech Tomalak
  Status ustrojowy i procesowy komornika sądowego>>>