W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości. Dyskutowano o możliwościach angażowania środków funduszy europejskich na realizowanie, wspólnie przez organy administracji publicznej i środowiska prawnicze, działań w zakresie edukacji prawnej i podnoszenia świadomości prawnej oraz mediacji.

Jak poinformowano po spotkaniu, w gronie sygnatariuszy Porozumienia rozważane jest przeprowadzenie poczynając od przyszłego  roku Tygodnia Edukacji Prawnej, w którym to okresie prawnicy wszystkich zawodów  pojawialiby się w szkołach szczebla ponadpodstawowego na uzgodnionych wcześniej z kuratorami oświaty i dyrektorami szkołą i jednolitymi tematycznie w skali kraju – spotkaniach z uczniami. W ramach tego tygodnia odbywałyby się też wizyty uczniów wraz z nauczycielami w sądach jako obserwatorów wokandowych lub symulowanych rozpraw.

Porozumienie rozważa zwrócić się o patronat nad przedsięwzięciem do Prezydenta RP oraz Ministra Edukacji Narodowej.