Dostawy gazu ziemnego

KE postanowiła o przesłaniu Polsce wezwania do usunięcia uchybienia w związku z brakiem zgodności z unijnymi wymaganiami określonymi w rozporządzeniu* nr 2017/1938 w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego.

Chodzi o to, że wprowadzone przez nasz kraj warunki, na jakich przedsiębiorstwa importujące gaz do Polski obowiązku muszą magazynować gaz poprzez jego magazynowanie za granicą, w praktyce czynią takie magazynowanie mniej atrakcyjnym i bardziej uciążliwym niż magazynowanie w Polsce. W rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego przewidziano wprawdzie możliwość ustanowienia pewnych obowiązków w zakresie bezpieczeństwa dostaw, jednak z zastrzeżeniem spełnienia pewnej liczby warunków: obowiązki takie nie mogą między innymi bezzasadnie zakłócać konkurencji ani utrudniać funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Odpady

Zdaniem KE Polska nie zapewniła także prawidłowej transpozycji niektórych przepisów dyrektywy ramowej w sprawie odpadów (dyrektywa 2008/98/WE) w zakresie ponownego użycia i recyklingu odpadów z budowy i rozbiórki oraz wymogów dotyczących odpadów niebezpiecznych i treści planów gospodarowania odpadami. Tymczasem, jak podnosi Komisja, właściwe stosowanie unijnych przepisów dotyczących odpadów ma zasadnicze znaczenie dla przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Maksymalne obciążenia i wymiary określonych pojazdów drogowych

KE zwróciła się również do Polski, a także do Niemiec i Słowenii, o przeprowadzenie pełnej transpozycji do prawa krajowego znowelizowanych europejskich przepisów w sprawie maksymalnych obciążeń i wymiarów określonych pojazdów drogowych (dyrektywa 2015/719/UE). Przepisy te dotyczą ruchu międzynarodowego i odgrywają ważną rolę w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego i swobodnym przepływie towarów w Europie. W dyrektywie wprowadzono m.in. odstępstwa dla pojazdów ciężarowych o lepszych własnościach aerodynamicznych lub zasilanych paliwami alternatywnymi. Dzięki nim nie penalizuje się stosowania bardziej ekologicznych pojazdów, które mogą być dłuższe lub cięższe niż pojazdy konwencjonalne. Państwa członkowskie miały wdrożyć tę dyrektywę do 7 maja 2017 r.

Akcyza na produkty energetyczne

Ponadto, KE podjęła decyzję o wystosowaniu do Polski wezwania do usunięcia uchybienia w związku ze zwolnieniem produktów gazowych i węglowych z podatku akcyzowego, które jest obecnie rozszerzone na wszystkie energochłonne zakłady objęte zakresem obowiązkowego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). Na podstawie przepisów unijnych (dyrektywa 2003/96/WE w sprawie opodatkowania energii) przedsiębiorstwa korzystające z takich zwolnień ze względu na to, że przyczyniają się do poprawy stanu środowiska lub podwyższenia efektywności energetycznej, mają obowiązek wprowadzać ulepszenia idące dalej niż wymagają tego wiążące unijne instrumenty takie jak EU ETS. Polskie przepisy nie wymagają jednak takiego poziomu efektywności energetycznej i ich stosowanie powoduje zakłócenia konkurencji na rynku wewnętrznym.

Co dalej?

Polska ma teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się do wszystkich zastrzeżeń zgłoszonych przez Komisję. W przypadku braku reakcji Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii.

Źródło: europa.eu/newsroom/ 

______________________

* Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.