Umowę podpisały Izabela Matusz ambasador RP w Peru i Eda Rivas Franchini minister spraw zagranicznych Peru.
Jak informuje MS, umowa ma istotne znaczenie w rozwoju stosunków prawnych pomiędzy Polską a Peru. Pomiędzy obydwoma krajami brak jest formalno – prawnej podstawy do przekazywania osób skazanych celem odbycia kary w państwie ojczystym skazanego (nie obowiązuje żadna umowa dwustronna czy wielostronna łącząca obydwa państwa, która regulowałaby tę tematykę). Zgodnie z ustawodawstwem Peru nie istnieje możliwość przekazywania osób skazanych przy braku podstaw traktatowych.
Umowa, określając zasady wzajemnego przekazywania skazanych, stworzy podstawy umożliwiające polskim obywatelom skazanym w Peru powrót do kraju. Jest to szczególnie istotne z uwagi na bardzo trudne warunki odbywania kary pozbawienia wolności w krajach Ameryki Południowej (w tym Peru).
Umowa będzie miała zastosowanie do obywateli jednego państwa, wobec których orzeczono na terytorium drugiego państwa karę lub środek polegający na pozbawieniu wolności.
Postanowienia Umowy określają warunki formalne wniosku, jak również przesłanki przy spełnieniu, których możliwe będzie przekazanie skazanego do kraju ojczystego.
Bardzo istotne znaczenie ma art. 17 - Umowę stosuje się również do orzeczeń wydanych przed jej wejściem w życie. Z punktu widzenia ochrony obywateli polskich, którzy odbywają aktualnie kary pozbawienia wolności w Peru, oznacza to praktyczną możliwość podjęcia starań o ich przekazanie do Polski.
Z informacji MS wynika, że obie strony bazowały w trakcie rokowań na tekście Europejskiej Konwencji o przekazywaniu osób skazanych, sporządzonej w Strasburgu dnia 21 marca 1983 r., której Polska jest stroną od 1995 r.