Komisja zwróciła się do Polski przesyłając uzasadnioną opinię w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.
Specjalne rozporządzenie dotyczące ochrony lotnictwa cywilnego, narzuca wspólne podstawowe normy, które należy stosować na wszystkich unijnych lotniskach, które nie są wykorzystywane wyłącznie do celów wojskowych. Celem tego unormowania jest zapewnienie ochrony osobom i towarom poprzez zapobieganie bezprawnej ingerencji, która mogłaby zagrozić ich bezpieczeństwu. W istniejącym prawodawstwie ustanowiono – między innymi – przepisy o kontroli dostępu na lotniskach, kontroli pasażerów i bagażu oraz ochronie towarów i przesyłek pocztowych. Obowiązkiem państw członkowskich jest dopilnowanie, aby normy te były odpowiednio przestrzegane.
Polska stoi na stanowisku, że  niektóre „niewielkie” porty lotnicze znajdujące się na jej terytorium nie podlegają przepisom unijnym, a co za tym idzie – Polska nie zapewnia stosowania wspólnych podstawowych norm na tych lotniskach. Polska nie poinformowała Komisji o przyjęciu alternatywnych środków ochrony dla tych lotnisk, mimo że przesłania takiego powiadomienia wymaga rozporządzenie (WE) nr 1254/2009.

Źródło: euractiv.pl