Projektowana ustawa przewiduje, że obwody łowieckie będą, tak jak dotychczas, tworzone w drodze uchwały sejmiku województwa, będącej aktem prawa miejscowego. Projekt uchwały w tej sprawie będzie przygotowywał marszałek województwa przy pomocy obowiązkowo powoływanego zespołu opiniodawczo-doradczego. Nowe obwody łowieckie będą tworzone tylko w granicach danego województwa. Przygotowany projekt zostanie wyłożony do publicznego wglądu, a właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych projektem będą mieli prawo wnoszenia do niego uwag. Na ich rozpoznanie marszałek województwa będzie miał 30 dni, liczonych od dnia upływu terminu ich składania. Na zasadach określonych w ustawie o samorządzie województwa, właściciel lub użytkownik wieczysty będą mogli zaskarżyć podjętą uchwałę do sądu administracyjnego, jeżeli będzie naruszać ich interes prawny lub uprawnienie.

Szkodę trzeba zrekompensować
W sytuacji, gdy właściciel lub użytkownik wieczysty na etapie wnoszenia uwag do projektu żąda wyłączenia jego nieruchomości z obwodu łowieckiego, marszałek województwa ma zwrócić szczególną uwagę na właściwości tej nieruchomości lub prowadzoną na niej działalność, która może utrudnić gospodarkę łowiecką. Konieczność ustalenia przez marszałka, czy objęcie obwodem łowieckim danej nieruchomości uniemożliwi lub utrudni prowadzenie na niej dotychczasowej działalności, wynika z obowiązku wypłacenia przez województwo w takim przypadku odszkodowania. Z roszczeniem w ciągu 3 lat od wejścia uchwały w życie będzie mógł wystąpić do województwa właściciel lub użytkownik wieczysty, który wykaże, że wskutek objęcia jego nieruchomości obwodem łowieckim poniósł rzeczywistą szkodę.

Sąd może zakazać polowania
Według projektu, właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu, którego nieruchomości objęto obwodem łowieckim, będzie przysługiwało prawo powołania się na klauzulę sumienia. W tym celu konieczne będzie złożenie do sądu powszechnego wniosku o ustanowienie zakazu polowań na danej nieruchomości, ze względu na przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne wnioskodawcy. Sąd będzie również władny znieść ustanowiony zakaz na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego złożony w każdym czasie. Zakaz będzie ściśle związany z osobą właściciela lub użytkownika wieczystego, więc w razie jego zmiany przestanie obowiązywać.

Uwaga polowanie!
Projekt ustawy nakłada na dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich obowiązek pisemnego poinformowania wójtów (burmistrzów, prezydentów) oraz nadleśniczych o planowanych polowaniach zbiorowych, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Uzyskaną informację właściwy przedstawiciel samorządu gminy przekaże do publicznej wiadomości przez informację na stronie internetowej gminy oraz inny sposób zwyczajowo w gminie przyjęty, w ciągu 5 dni od dnia jej otrzymania. Właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej obwodem łowieckim, którego dotyczy zawiadomienie, może sprzeciwić się polowaniu, nie później jednak niż na 3 dni przed datą jego odbycia. Sprzeciw będzie skuteczny tylko wtedy, gdy właściciel lub użytkownik wieczysty wykaże, że polowanie zagrozi bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Proponowana regulacja nie dotyczy polowań indywidualnych. Tutaj postawiono na możliwość zapoznania się właściciela lub użytkownika wieczystego z dostępną dla nich na wniosek ewidencją pobytu na polowaniu indywidulanym, prowadzoną przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Opracowanie: Marek Sondej

Źródło: www.sejm.gov.pl,