Obowiązujące obecnie Prawo o ustroju sądów powszechnych nakłada na policję obowiązek zbierania informacji o kandydatach na stanowiska w szeroko rozumianym wymiarze sprawiedliwości. Zakłada ono, że przed powołaniem na stanowisko dyrektora sądu apelacyjnego, dyrektora sądu okręgowego oraz kierownika finansowego sądu rejonowego Minister Sprawiedliwości zwraca się do właściwego komendanta wojewódzkiego policji o nadesłanie informacji o kandydacie do objęcia danego stanowiska. Przepisy te określają zakres pozyskiwanych informacji, sposób ich uzyskiwania oraz przekazywania. Wymagają m.in. przeprowadzenia tzw. wywiadu środowiskowego w terenie, czyli rozmów z sąsiadami itp. Analogiczne rozwiązania przewidują przepisy w odniesieniu do kandydatów do objęcia stanowiska sędziowskiego i podobne dla kandydatów na aplikantów referendarskich asystentów sędziego i ławników. Podobne zadania spoczywają na policji w odniesieniu do kandydatów na prokuratorów.

Po wejściu w życie nowej ustawy policja nie będzie zbierać informacji o kandydatach na sędziów i prokuratorów, policjanci nie będą musieli prowadzić wywiadów środowiskowych w tym zakresie. Za jedyne źródło informacji w tych przypadkach mają służyć dane z policyjnych baz informatycznych.
Projekt przygotowany przez komisję "Przyjazne Państwo" uregulować ma także zasady zasięgania informacji przez komendanta policji z policyjnych rejestrów informatycznych i z krajowego rejestru karnego. Ustawa ma znieść również ustawowy obowiązek kontroli zameldowania przez policję. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, wykonywanie przez policję ustawowej kontroli nad obowiązkiem meldunkowym jest faktycznie okazjonalne (np. przy okazji interwencji policyjnych) i nie ma charakteru powszechnego. Policyjna kontrola obowiązku meldunkowego jest anachronizmem w czasach wysokiej mobilności społecznej i w dużej mierze swoją ideą sięga czasów PRL. Za uchwaleniem proponowanej nowelizacji opowiedziały się 21 października wszystkie kluby sejmowe.