We wniosku o udzielenie informacji publicznej Bogdan Wróblewski zwrócił się o podanie powyższych danych, jednakże KGP decyzją z 27 grudnia 2010 r. odmówiła ich udostępnienia powołując się na tajemnicę telekomunikacyjną oraz tajemnicę służbową, którą objęte są te informacje.
We wniosku o ponowne zbadanie sprawy ze stycznia 2011 r. Bogdan Wróblewski zaskarżył decyzję KGP wskazując, że wnioskowane informacje nie są objęte tajemnicą telekomunikacyjną w myśl art. 159 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Wniosek o informację publiczną obejmuje wyłącznie liczbę zapytań skierowanych przez Policję do operatorów telekomunikacyjnych o dane podlegające retencji, a zatem informacje statystyczne. - Z tego względu brak jest podstaw do utrzymywania w tajemnicy przed obywatelami informacji o liczbie zapytań skierowanych przez Policję do operatorów telekomunikacyjnych w ramach prowadzonych czynności operacyjno-rozpoznawczych - argumentował skarżący.
Na mocy decyzji z dnia 26 stycznia 2011 r. KGP utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. KGP przychylił się do stwierdzenia Bogdana Wróblewskiego, że wnioskowane informacje to dane statystyczne, które nie stanowią tajemnicy telekomunikacyjnej i tym samym nie podlegają ochronie na podstawie art. 159 ustawy Prawo telekomunikacyjne.
KGP podtrzymał jednak swoje dotychczasowe stanowisko, ze informacje jako tajemnica służbowa podlegają ochronie na mocy art. 20a ustawy o Policji. Zdaniem KGP Policja zapewnia ochronę form i metod realizacji zadań, informacji oraz własnych obiektów i danych identyfikujących policjantów. Ponadto wskazał, że udzielanie informacji o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego w związku z wykonywaniem tych czynności. - Ujawnienie podmiotom nieuprawnionym szczegółowych informacji dotyczących rodzaju stosowanych środków technicznych podczas realizacji kontroli operacyjnej jest zatem niezgodne z prawem - napisano w decyzji.
Komendant Główny podkreślił również, że informacje zawarte w aktach poszczególnych spraw prowadzonych z zastosowaniem czynności operacyjno-rozpoznawczych mogą podlegać ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych, w sytuacji gdy na dokumenty w tych sprawach nałożone zostaną klauzule tajności.

Starania Bogdana Wróblewskiego o uzyskanie informacji publicznej wspiera Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Fundacja zapowiada, że będzie również pomagała w sporządzeniu skargi w tej sprawie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.