Z informacji Ministerstwa Spraw Wewnetrznych wynika, że od 1 stycznia policjanci zajmujący się osobami cierpiącymi z powodu przemocy domowej korzystają m.in. ze specjalnych kwestionariuszy zawierających opis czynników ryzyka zagrożenia życia i zdrowia. Nowe narzędzia pracy umożliwiają skuteczniejszą ochronę osób (zwłaszcza dzieci) z rodzin, w których dochodzi do przemocy. Funkcjonariusze otrzymali instrukcje wyjaśniające, jak interpretować znaki świadczące o tym, że mają do czynienia z zagrożeniem wymagającym interwencji. Algorytmy i kwestionariusze mają minimalizować dowolność w podejmowaniu decyzji przez funkcjonariuszy podczas interwencji domowej.
Jak informuje resort, nowe rozwiązania zostały opracowane z inicjatywy ministra spraw wewnętrznych przez Komendę Główną Policji we współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje oraz Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.
W całym kraju przeszkolono już ok. 35 tysięcy policjantów realizujących zadania w związku z przemocą w rodzinie. Podczas szkoleń omawiano m.in. działania, jakie może podjąć policjant w konkretnych sytuacjach. W czasie 42 spotkań przeszkolono 850 policjantów-liderów, którzy następnie przeszkolili kolejnych funkcjonariuszy. Wkrótce zostaną również przeszkoleni wykładowcy szkół policyjnych. Z kwestionariuszami i algorytmami postępowania będą się także zapoznawać policjanci podczas szkolenia zawodowego podstawowego w szkołach policyjnych.