Do 1 stycznia 2014 ma być gotowe rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką. Celem projektu jest określenie opłaty rocznej za aplikację adwokacką w wysokości 3,1-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 październik 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Poprzedzi go jednak rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego. Potrzeba zmiany rozporządzenia wynika przede wszystkim z konieczności dostosowania obecnie obowiązujących regulacji do zmian ustawy – Prawo o adwokaturze wprowadzonych ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, polegających na wprowadzeniu do tej ustawy przepisów dotyczących zakazu zmiany zakreślonej odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz podstawy ustalenia wyniku kandydata, które dotychczas były uregulowane w zmienianym rozporządzeniu. Analogiczne rozporządzenia dotyczyć będą radców prawnych i notariuszy.
W III kwartale tego roku powstanie rozporządzenie w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych. Podstawą podjęcia prac legislacyjnych zmierzających do wydania nowego rozporządzenia było m.in. orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Wprowadzane zmiany podyktowane są również koniecznością dostosowania dotychczasowej praktyki do rzeczywistych wymagań i możliwości, a także ujednolicenia w większym zakresie stosowania jej we wszystkich jednostkach penitencjarnych. Wnoszone przez osoby osadzone skargi, a w szczególności uznane przez Służbę Więzienną zasadne zarzuty dotyczące warunków bytowych były również powodem podjęcia inicjatywy legislacyjnej.
W pierwszym półroczu 2014 roku ministerstwo wyda rozporządzenie w sprawie przygotowania przesłuchania świadka poniżej 15 roku życia (w trybie art. 185a-185c Kodeksu postępowania karnego) oraz warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia przeznaczone do przeprowadzania takich przesłuchań.