Już przed nowelizacją przepisów wiele gmin, szczególnie tych niewielkich, nie było w stanie udźwignąć ciężaru finansowego, związanego ze sporządzaniem planów miejscowych czy założeń do planów zaopatrzenia w energię. Coraz większym problemem jest realizacja obowiązku finansowania oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy. W związku z rosnącymi cenami energii elektrycznej wiele gmin nie jest w stanie zabezpieczyć w budżecie wystarczających środków na ten cel. Nowelizacja prawa energetycznego nie rozwiązuje tych problemów.
Nie uległy zmianie definicja "finansowania oświetlenia", zawarta w art. 3 pkt 22 pr. en., ani zakres obowiązku finansowania oświetlenia, określony w art. 18 ust. 1 pkt 3 pr. en. W takiej sytuacji nie jest pewne, czy nawet najsłuszniejsze pomysły i rozwiązania będą mogły zostać właściwie zrealizowane i przynieść zakładane efekty. Zdarzają się sytuacje, w których przepisy prawa energetycznego są przez mieszkańców gminy interpretowane jako podstawa do domagania się przeprowadzenia przez gminę inwestycji w sieć ciepłowniczą, przyłącza elektroenergetyczne lub wymianę opraw oświetleniowych. Jak na razie sądy oddalają tego typu roszczenia8.
Inwentaryzacja potrzeb energetycznych gminy i jej możliwości mogłaby jednak pozwolić na zaplanowanie działań zmierzających do wprowadzenia rozwiązań efektywnych zarówno energetycznie, jak i ekonomicznie. Jak wynika z doniesień prasowych, są gminy, które dzięki modernizacji oświetlenia są w stanie zaoszczędzić kwoty pokrywające koszty takiej modernizacji9. Innym gminom udało się tak zmodernizować własne elektrociepłownie, że możliwe stało się spalanie w nich biomasy10. Aktualnie prawo energetyczne wspiera spalanie biomasy w elektrociepłowniach, które są jednostkami wysoko-sprawnej kogeneracji, przewidując uzyskanie za wytworzoną w drodze spalania biomasy energię nie tylko zielonych, lecz także żółtych lub czerwonych (w zależności od rodzaju instalacji) certyfikatów, co przekłada się na dodatkowe środki finansowe. Duże gminy miejskie planują realizację inwestycji typu waste to energy, czyli termiczne przekształcanie odpadów połączone z wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej. Mniejsze gminy mogą poprawić swoją sytuację finansową poprzez właściwe planowanie i stymulowanie na swoim terenie rozwoju energetyki odnawialnej, co docelowo przyniesie dodatkowe dochody w postaci przychodów podatkowych.

Cały artykuł >>> Planowanie energetyczne w gminie w świetle przepisów prawa energetycznego, w tym ostatnio wprowadzonych zmian   "Finanse Komunalne" - numer 6 z 2010 r.