Od 18 października obowiązuje rozporządzenie z 5 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 221, poz. 1312), który umożliwi lokowanie tych środków na osobnym rachunku bankowym.
Środki publiczne zasadniczo stanowią dochody budżetu państwa. Ustawa o finansach publicznych zezwala jednak na odrębny przepływ tych środków, które zostały wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 138, poz. 928). Ponieważ jest to wyjątek od reguły, to rozporządzenie dotyczy środków, co do których szczególne wymogi umów zawartych z ich dawcami, ich administracyjna obsługa, stosunkowo krótki termin na wydatkowanie, nie pozwalają na przepływ poprzez rachunek dochodów budżetu państwa i wydatkowanie w ramach tego budżetu.
Dziś wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia, które uzupełnia katalog środków, o których mowa, o środki udostępniane przez Komisję Europejską (KE) w ramach partnerstwa na podstawie umów o delegację, przeznaczone na działania informacyjne i edukacyjne związane z członkowstwem Polski w UE i z procesem integracji europejskiej.
Uzasadnieniem dla wyodrębnienia tej kategorii środków jest konieczność sprawnej i zgodnej z wymogami KE realizacji umowy o delegację, zawartej w ramach partnerstwa w zarządzaniu przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, którego następcą jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ). Realizacja przedmiotowej umowy została rozpoczęta w roku 2009. W roku 2011 KE ma przekazać na ten cel 600 tys. euro. Zgodnie z wymogami tej umowy, MSZ powinno wskazać osobny rachunek bankowy prowadzony w euro, na który KE może wpłacać środki finansowe. Rachunek musi umożliwiać identyfikację środków finansowych wpłacanych przez Komisję, identyfikację i monitorowanie operacji finansowych z osobami trzecimi, beneficjentami dotacji lub wykonawcami dla każdej umowy o finansowanie oraz rozróżnienie operacji finansowych objętych niniejszą umową o delegację od tych, które dotyczą innych zadań lub działań MSZ. Przekazywanie środków przez KE bezpośrednio na rachunek MSZ umożliwi zachowanie ww. wymogów. Wskazanie rachunku MSZ pozwoli również na zachowanie wyznaczonych terminów w zakresie wypłat wykonawcom za usługi i dostawy oraz terminową wypłatę dotacji w ramach realizacji projektów zatwierdzonych w rocznym planie komunikacyjnym. Umożliwi to również terminowe przygotowanie zestawień i raportów z wykorzystania środków. Przepływ środków przez ten rachunek da również możliwość realizacji płatności na rzecz wykonawców w euro, co pozwoli na uniknięcie dodatkowych kosztów związanych z pokryciem różnic kursowych.

 Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 18 października 2011 r.