Jak przypomina autorka książki Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz, zostali powołani asystenci rodziny, których zadaniem jest prowadzenie pracy z rodziną przeżywającą trudności. W ramach pieczy zastępczej zostały wyodrębnione rodzinne domy dziecka jako element rodzinnej pieczy zastępczej. Został powołany organizator i koordynator rodzinnej  pieczy zastępczej. Doszło do zmian w zakresie dotychczas istniejących placówek opiekuńczo wychowawczych wsparcia dziennego oraz całodobowych placówek opiekuńczo wychowawczych. Wprowadzone zostały interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Zostały wprowadzone zmiany w zakresie finansowania pieczy zastępczej oraz pomocy dla osób usamodzielnianych. Na gminy został nałożony obowiązek partycypacji w kosztach pieczy zastępczej.
Jak zauważa autorka, dość szybko po wejściu ustawy w życie konieczne było wprowadzenie do niej szeregi zmian, a ostatnie zaczęły obowiązywac od poczatku tego roku.

Wydawca publikacji podkreśla, że w sposób kompleksowy i przystępny omawia ona przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej będącej głównym aktem prawnym pracowników sektora pomocy społecznej w zakresie wspierania rodziny.
W obecnym, drugim wydaniu komentarza uwzględnione zostały wszystkie nowelizacje, jakie miały miejsce od ostatniej edycji publikacji w 2012 r., ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji, ktora weszła w życie 19 września 2014 r., dokonującej istotnych zmian w funkcjonowaniu systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.
Poszczególne przepisy zostały opatrzone dodatkowo orzecznictwem sądów administracyjnych. W komentarzu porównano i wyjaśniono także zagadnienia z innych ustaw, np. kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o pomocy społecznej.
Zdaniem autorki i wydawcy, książka stanowi cenne źródło informacji dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gmin, powiatów, samorządów województwa oraz administracji rządowej w województwie, którzy realizują zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz procedur adopcyjnych. Opracowanie zainteresuje również profesjonalnych pełnomocników specjalizujących sią w zagadnieniach objętych ustawą, sędziów sądów administracyjnych i sądów powszechnych orzekających w wydziałach rodzinnych, a także pracowników ośrodków adopcyjnych oraz kandydatów do przysposobienia dziecka.

Więcej o książce:
 

imagesViewer