Konieczność przygotowania nowego rozporządzenia podyktowana jest wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego - od dnia 8 września 2016 r. - Rejestru Spadkowego, tj. publicznego rejestru prowadzonego przez Krajową Radę Notarialną, w którym ujawniane będą informacje nt. orzeczeń sądowych (postanowień o stwierdzeniu nabycia spadku i postanowień uchylających lub zmieniających postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku), dokumentów wydawanych przez notariuszy (akty poświadczenia dziedziczenia) oraz wydawanych przez sąd lub notariusza (w zależności od wyboru zainteresowanego) europejskich poświadczeń spadkowych. Wpisy do Rejestru Spadkowego będą dokonywane przez sąd lub notariusza.

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem opłata za dokonanie wpisu będzie wynosiła 5 zł.

Łączną kwotę opłaty za wpisy do Rejestru Spadkowego aktów poświadczenia dziedziczenia albo europejskich poświadczeń spadkowych notariusz będzie przekazywał w formie bezgotówkowej na rachunek Krajowej Rady Notarialnej w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia albo europejskiego poświadczenia spadkowego.

Natomiast właściwy sąd będzie przekazywał łączną kwotę opłat za wpisy do Rejestru Spadkowego postanowień o stwierdzeniu nabycia spadku, postanowień uchylających lub zmieniających postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku albo europejskich poświadczeń spadkowych na rachunek Krajowej Rady Notarialnej w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wpisu orzeczeń za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Rejestru Spadkowego.

Zgodnie z projektem nowe rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 8 września 2016 r., kiedy zaczną też obowiązywać nowe przepisy ustawowe o Rejestrze Spadkowym.