Według RPO (wniosek z 3 grudnia 2014 r.) instytucja zakazu klubowego, w obowiązującej formie prawnej, pozostaje w kolizji z szeregiem norm Konstytucji RP m.in. poprzez zbyt dużą dowolność organizatora imprezy masowej w stosowaniu zakazu klubowego. Podstawą ukarania zakazem klubowym jest naruszenie regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej. - W praktyce organizator imprezy masowej (meczu piłki nożnej) może dowolnie określić, jakiego rodzaju zachowania uzasadniają zastosowanie zakazu klubowego. Regulaminy wielu klubów przewidują, że zastosowanie zakazu może nastąpić nie tylko za zachowania stanowiące przestępstwa albo wykroczenia uregulowane w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych, ale także za zachowania niepenalizowane przez ustawę. Ponadto regulamin nie podlega żadnej weryfikacji, tzn. zatwierdzeniu czy uzgodnieniu przez inny organ – czytamy we wniosku RPO.
Rzecznik podkreśla, że nie opowiada się za całkowitą eliminacją zakazu klubowego z polskiego porządku prawnego, lecz za jego dookreśleniem w przepisach rangi ustawowej, co ograniczy arbitralność i dowolność w jego wymierzaniu.
W piśmie procesowym do TK Prokurator Generalny podzielił zarzuty Rzecznika zawarte w jego wniosku i wniósł o stwierdzenie niezgodności zaskarżonego przepisu ze wszystkimi wzorcami konstytucyjnymi przywołanymi we wniosku RPO.