Prokurator Generalny Andrzej Seremet wydał  22 stycznia br.  wytyczne w sprawie działań prokuratorów w postępowaniach, w których pokrzywdzony uzyskał uprawnienia do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia. Wytyczne zostały zaopiniowane przez Krajową Radę Prokuratury.
Czytamy w nich m.in.: Prokurator uczestniczy w postępowaniu sądowym zainicjowanym subsydiarnym aktem oskarżenia, jeśli w ocenie prokuratora, który wydał ponownie postanowienie o umorzeniu postępowania lub odmowie jego wszczęcia, bezpośredniego przełożonego bądź zwierzchnika służbowego tego prokuratora przemawia za tym konieczność osiągnięcia celów postępowania karnego określonych w art.2 kodeksu postępowania karnego. Prokurator, któremu zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego (sygn. akt I KZP 24/13) przysługują prawa strony, podejmuje wówczas konieczne czynności zgodnie z zasadą obiektywizmu- zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść oskarżonego.
Jak informuje Prokuratura Generalna, z dniem wydania tych wytycznych uchylone zostają wytyczne Prokuratora Generalnego w sprawie działań prokuratorów w sprawach, w których pokrzywdzony uzyskał uprawnienie do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia, z dnia 30 listopada 2012 r.