Parlament kładzie nacisk, na to, że prostytucja narusza godność i prawa człowieka niezależnie od tego, czy jest działaniem dobrowolnym, czy pod przymusem.

Rezolucja wzywa państwa członkowskie do szukania dróg wyjścia z prostytucji oraz alternatywnych źródeł dochodu dla kobiet, które chcą skończyć z prostytucją.
"Zamiast zbyt ogólnych przepisów, które nie zdały egzaminu ani w Holandii, ani w Niemczech, potrzebujemy bardzie problemowego podejścia do prostytucji, zgodnie z którym karani będą mężczyźni traktujący ciała kobiet jak towar, bez kryminalizacji osób, które zostały zmuszone w ten czy inny sposób do wykonywania usług seksualnych", powiedziała Mary Honeyball (S&D, U.K), odpowiedzialna za przygotowanie rezolucji. "Wysyłamy silny sygnał, że Parlament ma ambicje zmienić sytuację związana z prostytucją, a nie uważać ją za nieuniknioną", dodała.

Ograniczanie popytu na prostytucje

Większość posłów uważa, że najlepszym sposobem na ograniczenie prostytucji oraz handlu kobietami i dziewczętami jest tak zwany model nordycki, który działa w Szwecji, Islandii oraz Norwegii. Uważa się tam prostytucję za pogwałcenie praw człowieka i formę przemocy przeciwko kobietom, to klienci uznani są za przestępców, a nie osoby seks sprzedające. Posłowie wzywają do wzięcia przykładu z modelu Nordyckiego.
Kupowanie usług seksualnych od prostytutek w wieku poniżej 21 lat powinno zostać uznane za przestępstwo na terenie całej UE, uznali posłowie.Walka z handlem ludźmi i wyzyskiem seksualnym
Posłowie zwrócili uwagę Komisji Europejskiej, na dane wskazujące, że 62% ofiar handlu ludźmi, to ofiary wyzysku seksualnego i że 96% z tych ofiar do dziewczęta i kobiety. Kraje Unii powinny wzmocnić obowiązujące u nich przepisy, aby skuteczniej walczyć z handlem ludźmi i lepiej chronić ofiary, uważają posłowie.

Strategie wyjścia dla kobiet
Rezolucja wzywa odpowiedzialne organy państwowe do przygotowania strategii wyjścia z prostytucji dla kobiet i pomocy w znalezieniu innego źródła zarobkowania. Lepsza edukacja i walka z ubóstwem, które popycha kobiety i dzieci do prostytucji są najlepszymi środkami prewencyjnymi, dodali posłowie.

Zwalczanie przemocy wobec kobiet
W osobnej rezolucji, przegłosowanej we wtorek, posłowie uznali, że należy zwalczac przemoc wobec kobiet, na poziomie UE. Wezwali Komisję Europejską do przygotowania projektu przepisów zwalczających przemoc związana z płcią w UE, przed końcem roku, dodając, że przemoc związana z gender powinna być przestępstwem.
"Potrzebujemy wspólnej definicji, minimalnych wspólnych standardów oraz działań. Musimy doprowadzić do tego, żeby życie wolne od przemocy stało się faktem dla wszystkich kobiet w UE, powiedziała Antonyia Parvanova (ALDE, BG), odpowiedzialna za przygotowanie rezolucji.
Międzynarodowy dzień kobiet, który będzie świętowany przez Parlament 5 marca, w tym roku jest on dedykowany walce z przemocą wobec kobiet