Jak informują organizatorzy, do udziału w XLIX Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych zgłoszono i dopuszczono 20 prac habilitacyjnych oraz 24 prace doktorskie .
Prezydium Komitetu Nauk Prawnych PAN powołało Sąd Konkursowy w składzie: przewodniczący - prof. A. Wróbel; członkowie – prof. W. Czapliński, prof. Z. Kmieciak, prof. L. Kubicki, prof. E. Skowrońska-Bocian, prof. S. Sołtysiński, prof. K. Ślebzak oraz prof. K. Grajewski - przedstawiciel Wydawnictwa Wolters Kluwer SA.
Sąd Konkursowy obradujący na posiedzeniach w dniach: 10 marca, 14 kwietnia oraz 26 maja 2014 roku postanowił przyznać:

Nagrody za rozprawy habilitacyjne:
pierwszą nagrodę:
dr. hab. Tomaszowi Pietrzykowskiemu (UŚ) za pracę pt. „Intuicja prawnicza. W stronę zewnętrznej integracji teorii prawa”(wydawnictwo Difin);
drugą nagrodę:
dr. hab. Dawidowi Miąsikowi (INP PAN) za pracę pt. „Stosunek prawa ochrony konkurencji do prawa własności intelektualnej” (wydawnictwo Wolters Kluwer);
dwa wyróżnienia:
dr hab. Marzenie Kordeli (UAM) za pracę pt. „Zasady prawa. Studium teoretycznoprawne” (wydawnictwo Naukowe UAM);
dr. hab. Andrzejowi Niezgodzie (UMCS) za pracę pt. „Podział zasobów publicznych między administrację rządową i samorządową” (wydawnictwo Wolters Kluwer).

Nagrody za rozprawy doktorskie:
pierwszą nagrodę:
dr. Mariuszowi Baranowi (UJ) za pracę pt. „Stosowanie z urzędu prawa unijnego przez sądy państw członkowskich” (wydawnictwo Wolters Kluwer);
drugą nagrodę:
dr Dorocie Krekorze-Zając (UW) za pracę pt. „Prawa do materiału genetycznego człowieka” (wydawnictwo LexisNexis);
dwa wyróżnienia:
dr. Bartoszowi Karolczykowi (ALK) za pracę pt. „Koncentracja materiału procesowego w postępowaniu cywilnym przed sądem pierwszej instancji w ujęciu prawnoporównawczym” (wydawnictwo Wolters Kluwer);
dr. Dominikowi Lubaszowi (UŁ) za pracę pt. „Prawne bariery rozwoju handlu elektronicznego w Unii Europejskiej w świetle polskiej implementacji dyrektywy 2000/31/WE” (wydawnictwo LexisNexis).

Jak podkreślają organizatorzy, ogłoszenie XLIX Konkursu „Państwa i Prawa”  oraz ufundowanie tegorocznych nagród było możliwe dzięki wsparciu wydawcy - Wydawnictwa Wolters Kluwer SA.
Uroczyste wręczenie nagród Laureatom Konkursu odbyło się dnia 23 czerwca 2014 r. w Pałacu Staszica w Warszawie.