Nowe przepisy przewidują publikację złożonych oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej, za wyłączeniem danych adresowych sędziego, informacji o miejscu położenia nieruchomości oraz informacji umożliwiających identyfikację ruchomości składającego oświadczenie. Oświadczenie o stanie majątkowym, sędzia lub referendarz składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, a organ przyjmujący oświadczenie przekazuje je do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania sędziego lub referendarza sądowego. Jawne będą te oświadczenia składane przez sędziów i referendarzy, które zostaną złożone po wejściu w życie ustawy.

Ustawa wydłuża okres przedawnienia czynu, za który sędzia ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną do pięciu lat. W przypadku wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przed upływem tego terminu, przedawnienie dyscyplinarne nastąpi z upływem ośmiu lat od chwili popełnienia czynu. Nową karą, jaką sąd dyscyplinarny będzie mógł orzec względem sędziego, jest obniżenie wynagrodzenia zasadniczego o 5%–20% na okres od sześciu miesięcy do dwóch lat. Jednoczesne ukaranie sędziego za kilka przewinień dyscyplinarnych będzie oznaczało, że sąd wymierzy karę za poszczególne przewinienia dyscyplinarne, a następnie karę łączną, stosując zasady wymiaru kary łącznej określone przez ustawę. Ponadto skazany za przewinienie dyscyplinarne sędzia nie będzie mógł w okresie pięciu lat awansować na wyższe stanowisko sędziowskie, brać udziału w tym okresie w kolegium sądu, orzekać w sądzie dyscyplinarnym oraz objąć w sądzie funkcji prezesa sądu, wiceprezesa sądu lub kierownika ośrodka zamiejscowego sądu.

Opracowanie: Marek Sondej