Od jutra obowiązywać będą przepisy, zgodnie z którymi zlecenie umieszczenia w pasie drogowym niezgodnej z przepisami reklamy podlegać będzie karze ograniczenia wolności lub grzywny.

Wynika to z przepisów ustawy z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. poz. 774), która zmieniła między innymi kodeks wykroczeń i ustawę o drogach publicznych. Zgodnie z tym ostatnim aktem reklama umieszczona w pasie drogowym musi być usytuowana w odpowiedniej - w zależności od klasy drogi - odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni. W trosce o koncentrację uwagi kierowców na drodze ustawodawca zakazał stosowania reklam w postaci ruchomych obrazów. W przypadku reklam umożliwiających bieżącą zmianę informacji wizualnej niedopuszczalne będzie stosowanie efektów przejścia i przerw między kolejno wyświetlanymi informacjami, zaś minimalny czas prezentacji informacji wizualnej musi być dłuższy niż 10 sekund.

Adam Żelewski

Redakcja Publikacji Elektronicznych WK