24 września 2015 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie przedstawiciele organizacji reprezentujących zawody prawnicze podpisali deklarację Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych.
Jak informują inicjatorzy porozumienia, jego celem jest instytucjonalizacja dialogu i wspólne wypracowanie stanowisk w sprawach dotyczących zawodów prawniczych i szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości.- Chcemy porządnego prawa, które byłoby pisane w sposób fachowy i przejrzysty. Oczekujemy, że ustawodawcy będą pytali i brali pod uwagę zdanie tych, którzy działają w przestrzeni wymiaru sprawiedliwości i wiedzą, jak to prawo działa potem w praktyce – powiedział sędzia Maciej Strączyński, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, które jako pierwsze objęło przewodnictwo w Porozumieniu. - Widzimy potrzebę wspólnego działania wszystkich zawodów prawniczych, tak aby prawo pisali nie tylko teoretycy i politycy – mówił prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Andrzej Zwara, który występował w roli gospodarza tego spotkania.- Zawsze są różnice zdań i interesów, tym bardziej potrzebny jest dialog i budowanie kompromisów – mówił wybrany na sekretarza Porozumienia dr Paweł Skuczyński.

W skład Porozumienia weszli przedstawiciele nastepujących  instytucji zawodów prawniczych: Dolnośląskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych Frontis, Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Krajowej Rady Komorniczej, Krajowej Rady Kuratorów, Krajowej Rady Notarialnej, Krajowej Rady Radców Prawnych, Naczelnej Rady Adwokackiej, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Sędziów, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych, Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw, Stowarzyszenia Notariuszy RP, Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce, Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych oraz Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP.
W skład działającego przy Porozumieniu Forum Obywatelskiego wchodzą: Stowarzyszenie Amici Curiae oraz Stowarzyszenie Krajowa Rada Sędziów Społecznych.

Członkowie Porozumienia przyjęli także cztery stanowiska:- dot. wyborów sędziego Trybunału Konstytucyjnego, w którym m.in. zaapelowali o rzetelne i jawne dla opinii publicznej przeprowadzenie przez Sejm wyborów sędziego TK oraz wybór kandydatów wyróżniających się wiedzą prawniczą i gwarantujących bezstronność sprawowanej funkcji. Wyrażono także nadzieję, że przy wyborze uwzględniony zostanie głos i opinie środowiska prawniczego.- dot. zasad procesu legislacyjnego, w którym wyrazili swoja dezaprobatę dla praktyki konsultacji projektów aktów prawnych stosowanej w ostatnich latach i zaapelowali o rzeczywiste zasięganie opinii zawodowych środowisk prawniczych oraz rzetelne branie ich pod uwagę.- dot. senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 967, druk sejmowy nr 3765), który został uznany za sprzeczny z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej, a nadto ingerujący w zasady tajemnicy zawodowej (adwokackiej, radcowskiej, notarialnej, lekarskiej, dziennikarskiej itp.) określone w przepisach kpk.- dot. obligatoryjnego utworzenia sekretariatu dla każdego zespołu kuratorskiego. Zmianę tę, o którą od lat zabiegała Krajowa Rada Kuratorów przegłosował Sejm, ale na skutek omyłki proceduralnej Marszałka Sejmu RP, nowelizacja ustawy o kuratorach sądowych z wniosku Prezydenta RP trafiła do Trybunału Konstytucyjnego.