W sprawie, która była przedmiotem rozstrzygnięcia sądu organ podatkowy wydał interpretację zgodnie z błędnie zaimplementowaną regulacją krajową nie uwzględniając przepisów prawa wspólnotowego. Sąd jednak uznał, że organ podatkowy nie naruszył tym prawa.
W opinii sądu polskie organy podatkowe nie są uprawnione do niestosowania obowiązującego prawa krajowego, co wynika z zapisów Konstytucji RP. Skoro zaś nie są te organy uprawnione do niestosowania obowiązującego prawa krajowego, to tym bardziej nie mogą tego niestosowanego prawa krajowego zastępować bezpośrednim stosowaniem prawa wspólnotowego w konkretnej sprawie.
Wyrażony pogląd sprzeczny jest z poglądem WSA w Warszawie wyrażonym w wyroku z 4 listopada 2009 r., III SA/Wa 832/09, LEX nr 550223, który to uznał, że organy administracji, obok sądów, są zobowiązane do przestrzegania zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego wobec prawa krajowego i do odmowy stosowania prawa krajowego niezgodnego z prawem wspólnotowym. W opinii sądu w Gliwicach WSA w Warszawie pominął zapis art. 178 ust. 1 Konstytucji, który stanowi, że sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.
Organ podatkowy będący organem władzy publicznej - władzy wykonawczej działa na podstawie i w granicach prawa, a to oznacza, że stosuje (podlega) Konstytucję, ustawy i rozporządzenia, ponieważ nie posiada konstytucyjnego uprawnienia sędziego, który rozporządzeń krajowych stosować nie musi. Z tych powodów organ podatkowy nie jest również uprawniony do badania zgodności prawa krajowego z przepisami prawa wspólnotowego w szczególności, że nie posiada żadnych instrumentów, aby taką procedurę skutecznie uruchomić.
Dlatego też zadaniem Sądu w Gliwicach tylko sąd krajowy ustalając, czy przepisy prawa krajowego sprzeczne są z przepisami prawa wspólnotowego może korzystać z dorobku orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i kierować się ustaloną w jego orzecznictwie wykładnią przepisów prawa europejskiego.
(III SA/Gl 1987/10.)

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line
Źródło: www.nsa.gov.pl, stan z dnia 28 stycznia 2011 r.