„Proponowana regulacja pozostaje w sprzeczności z ideą zabezpieczenia prawidłowej pomocy prawnej osobom jej potrzebującym i nie koreluje z modelem konstytucyjnym, który również został już utrwalony mocą stosownych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, uznającego konieczność należytego wykonywania zawodu zawsze w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony” – uzasadniają swoje stanowisko wobec propozycji Ministerstwa Sprawiedliwości. „Z niepokojem i niezrozumieniem obserwujemy [również] zgłaszane rozwiązania prowadzące do jeszcze większej centralizacji władzy publicznej, tym samym do zmian, które w rzeczywistości nie wzmacniają państwa, ale wyłącznie władzę wykonawczą, co winno obligować samorządy zawodowe do przedstawiania stanowiska wyrażającego sprzeciw wobec prób naruszania ugruntowanego od piętnastu lat ładu konstytucyjnego, w którym władza wykonawcza nie może uzyskać nadmiernej przewagi nad innymi organami władzy publicznej, a także nad instytucjami samorządowymi”, czytamy w dalszej części uchwały.
Zgodnie z uchwałą nakładającą ten obowiązek na członków samorządu zawodowego, Zgromadzenie zobowiązało Okręgową Radę Adwokacką do kontynuowania prowadzonych szkoleń doskonalących.
Tegoroczne Zgromadzenie Krakowskiej Izby Adwokackiej odbyło się  w sali Filharmonii Krakowskiej im. Karola Szymanowskiego. W zgromadzeniu udział wzięli adwokaci-członkowie Izby wykonujący zawód oraz delegaci adwokatów nie wykonujących zawodu, wybrani 23 marca 2012 r. na zebraniu w Klubie Adwokatów.