Głównym celem ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. poz. 897) jest dostosowanie przepisów do wyroku Trybunału Konstytucyjnego (K 30/12). Nowela wprowadza kompleksową regulację dotyczącą opłat za udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Ustawa nakłada również na właścicieli nieruchomości liczne obowiązki informacyjne, które będzie można wyegzekwować w drodze wykonania zastępczego na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ustawodawca uznał jednak, że należy doprecyzować przepisy dotyczące tej procedury, obligując organ do przedstawienia przybliżonych kosztów wykonania zastępczego razem z postanowieniem w tej sprawie. Przepisy będą obowiązywać od 12 lipca 2014 r.