Opublikowany 29 lipca jednolity tekst ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji uwzględnia zmiany wprowadzone:

1) ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 218 i 1311 oraz z 2016 r. poz. 394),

2) ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1224),

3) ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1311 oraz z 2016 r. poz. 394),

4) ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. poz. 1561),

5) ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1830),

6) ustawą z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych (Dz. U. poz. 1890),

7) wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 października 2015 r. sygn. akt P 3/14 (Dz. U. poz. 1670)

oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 6 lipca 2016 r.

Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej ustawy.