Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.
Wykonywane przez starostwo jako organ władzy publicznej czynności, polegających na wydawaniu dziennika budowy, praw jazdy, kart pojazdu, dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych oraz pozwoleń czasowych, kart wędkarskich, oraz wyszukiwaniu informacji o środowisku i wykonywaniu wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego należą do kategorii spraw z zakresu administracji publicznej, które zostały nałożone stosownymi przepisami prawa. Starosta, działając więc jako organ władzy publicznej, w zakresie wykonywania opisanych czynności nie występuje jako podatnik podatku od towarów i usług, zatem opłaty pobierane za ww. czynności nie są objęte tym podatkiem.
Konsekwentnie, na staroście nie ciąży obowiązek dokumentowania tych czynności fakturami, o których mowa w art. 106 ust. 1 ustawy o VAT. Czynności te winna być zatem udokumentowane dokumentami przewidzianymi w przepisach ustawy o rachunkowości. Nie ma również obowiązku dokumentowania przedmiotowych czynności rachunkiem, o którym mowa w art. 87 Ordynacji podatkowej, z wyjątkiem sytuacji, gdy usługobiorca wystąpi z takim żądaniem przed upływem 3 miesięcy od dnia wykonania usługi.
Natomiast dodatkowe czynności techniczne, np. sporządzanie kopii informacji i materiałów udostępnianych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, nie mieszczą się w zakresie zadań ustawowych starosty, co oznacza, że stosunki łączące starostę ze zleceniodawcami mają charakter cywilnoprawny. Dlatego czynności te nie mogą korzystać ze zwolnienia określonego powołanym wyżej § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia i podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jako odpłatne świadczenie usług, wg podstawowej stawki VAT w wysokości 23%.
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 11 sierpnia 2011 r., sygn. IPTPP3/443-37/11-2/IB.

Artykuł pochodzi z #remove_this_link

Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 24 sierpnia 2011 r.