Odpowiednie regulacje zawiera rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie planów działań operatora pocztowego w sytuacji szczególnego zagrożenia (Dz. U. poz. 624), opublikowane w dniu 16 maja 2014 r., które wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, t. j. w dniu 31 maja 2014 r.

Poza określeniem rodzajów, zawartości i trybu sporządzania i aktualizacji planów, rozporządzenie wskazuje również organy uzgadniające plany oraz zakres tych uzgodnień.

Rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529). W rozumieniu art. 83 ust. 1 tej ustawy sytuacjami szczególnymi wymagającymi opracowania planów działań są sytuacje kryzysowe, stany nadzwyczajne oraz przypadki bezpośrednich zagrożeń dla zasobów operatora pocztowego wykorzystywanych do świadczenia usług pocztowych lub utrzymania ciągłości świadczonych usług pocztowych.