Panel odbędzie się 22 października br. w godz. 14:00 – 18:00 we na Uniwersytecie Wrocławskim w budynku A w sali Rady Wydziału.
- Dostrzegając konieczność podjęcia dyskusji Środowiska Prawniczego mamy nadzieję stworzyć klimat twórczej refleksji poświęconej głównym problemom szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości - piszą organizatorzy w zaporszeniu na konferencję.
Program panelu obejmuje min. zagadnienia:
1. Ocena obecnego stanu Wymiaru Sprawiedliwości w Polsce? Próba odpowiedzi na pytanie czy można uznać, iż nasz Wymiar Sprawiedliwości znajduje się w stanie kryzysu, a jeżeli tak, to jakie są tego przyczyny?
2. Gdzie leży powód niskiego poziomu zaufania Społeczeństwa Polskiego do Wymiaru Sprawiedliwości, a szczególnie do Sądów i Prokuratury ?
3. Czy w Polsce jest faktycznie realizowana konstytucyjna zasada trójpodziału władzy?
4. Czy dostrzegamy zagrożenia dla konstytucyjnych zasad niezależności sądów oraz usytuowania władzy sądowniczej jako równorzędnej wobec pozostałych władz?
5. Refleksja nad Ustawą o ustroju sadów powszechnych. Jakie zmiany przyniesie obecna nowelizacja w szczególności wprowadzone oceny okresowe oraz nadzór administracyjny Ministerstwa Sprawiedliwości nad Sądami ?
6. Obowiązująca obecnie Ustawa o prokuraturze. Czy nadszedł czas na nowy akt prawny regulujący funkcjonowanie Prokuratury ?
7.Refleksja nad rozdziałem Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Generalnej?
8. Polska Prezydencja w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości, a „psucie prawa” oraz problem zagwarantowania godziwych wynagrodzeń Sędziów, Prokuratorów oraz Pracowników administracji.
 
Organizatorzy podkreślają, że program ma charakter ramowy, bez narzucania ograniczeń dyskutującym z możliwością podjęcia innych niż wyszczególnione powyżej tematów.
Szczegółowe informacje dotyczące programu panelu podane zostaną na stronie http://www.prokuratura-zz.pl/ oraz http://www.iustitia.pl/.