Minister Sprawiedliwości na podstawie § 2 ust. 3, 4 i 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie aplikacji referendarskiej i egzaminu referendarskiego (Dz. U. Nr 135, poz. 961), wyznacza termin rozpoczęcia egzaminu konkursowego na aplikację referendarską na dzień 20 września 2008 roku, godz. 1100.

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego upływa 29 sierpnia 2008 roku (decyduje data wpływu zgłoszenia do właściwego sądu okręgowego).

Nabór na aplikację i przyjmowanie zgłoszeń prowadzone będzie w następujących sądach okręgowych:

 1. w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2, kod 85 - 128,
 2. w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Mieszka I 33, kod 66 - 400,
 3. w Katowicach, ul Andrzeja 16/18, kod 40 - 957,
 4. w Koninie, ul. Energetyka 5, kod 62 - 510,
 5. w Krakowie, ul. Przy Rondzie7, kod 31 - 547,
 6. w Krośnie, ul. Sienkiewicza 12, kod 38 - 400,
 7. w Łodzi, Pl. Dąbrowskiego 5, kod 90 - 921,
 8. w Przemyślu, ul. Konarskiego 6, kod 37 - 700,
 9. w Radomiu, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 10, kod 26 - 600,
 10. w Siedlcach, ul. Sądowa 2, kod 08 - 100,
 11. w Sieradzu, Al. Zwycięstwa 1, kod 98 - 200,
 12. w Słupsku, ul. Zamenhofa 7, kod 76 - 200,
 13. w Szczecinie, ul. Kaszubska 42, kod 70 - 952,
 14. w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, kod 39 - 400,
 15. w Warszawie, Al. Solidarności 127, kod 00 - 951,
 16. w Warszawa - Praga w Warszawie, Al. Solidarności 127, kod 00 - 951,
 17. we Wrocławiu, u. Sądowa 1, kod 50 - 950,
 18. w Zielonej Górze, Pl. Słowiański 1, kod 65 - 958.

Minister Sprawiedliwości ustalił dla poszczególnych okręgów sądów okręgowych następujące limity miejsc na aplikację referendarską:

 1. w Bydgoszczy - 1
 2. w Gorzowie Wielkopolskim - 5
 3. w Katowicach - 10
 4. w Koninie - 4
 5. w Krakowie - 10
 6. w Krośnie - 2
 7. w Łodzi - 6
 8. w Przemyślu - 2
 9. w Radomiu - 3
 10. w Siedlcach - 3
 11. w Sieradzu - 3
 12. w Słupsku - 1
 13. w Szczecinie - 5
 14. w Tarnobrzegu - 2
 15. w Warszawie - 10
 16. Warszawa - Praga w Warszawie - 8
 17. we Wrocławiu - 10
 18. w Zielonej Górze - 2

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu konkursowego powinno zawierać:

 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu konkursowego;
 • ankietę personalną (druk do pobrania w dziale kadr właściwego sądu okręgowego);
 • życiorys;
 • urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uzyskanych w Polsce, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego;
 • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem zgłoszenia;
 • 3 zdjęcia kandydata.

Egzamin konkursowy składa się z części pisemnej oraz ustnej i obejmuje: sprawdzian wiadomości ogólnych, wiadomości z zakresu prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa europejskiego, znajomości ustrojów i funkcjonowania organów władzy i administracji publicznej oraz organów wymiaru sprawiedliwości.
Egzamin konkursowy przeprowadzony zostanie zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) oraz z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie aplikacji referendarskiej i egzaminu referendarskiego (Dz. U. Nr 135, poz. 961).

Oficjalne źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości