Doręczenie uznaje się za skuteczne z chwilą zalogowania się kandydata do systemu teleinformatycznego lub po upływie 14 dni od dnia umieszczenia pisma w systemie teleinformatycznym.

Czytaj: Izba Karna SN: Uchwała trzech Izb w sprawie badania statusu sędziów nadal jest wiążąca>>

W ten sposób Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych będzie doręczać uczestnikom konkursów na stanowiska sędziów sądów powszechnych orzeczenia, zawiadomienia i inne pisma sądowe. To nowoczesne rozwiązanie przyczyni się do uproszczenia i przyspieszenia postępowań w tej kategorii spraw.

Podstawą prawną tej decyzji jest art. 44 ust. 3a ustawy z  12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (t. j. Dz.U. 2019, poz. 84 ze zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. 2020 r., poz. 1086), która weszła w życie 24.06.2020 r.