Projektowane rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych poprzedzone jest rozporządzeniem Ministra Transportu z 25 września 2007 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (Dz. U. Nr 187, poz. 1342). Potrzeba wydania nowych przepisów wiąże się z wejściem w życie ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), zgodnie z którą dotychczasowi operatorzy publiczni stali się operatorami wyznaczonymi. Ponadto wraz z wejściem w życie ww. ustawy zmieniony został art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728 z późn. zm.), zawierający upoważnienie do wydania rozporządzenia. Dotychczas obowiązujące rozporządzenie zachowuje moc do czasu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych (wydanych na podstawie upoważnienia ustawowego w nowym brzmieniu), jednak nie dłużej niż do dnia 1 stycznia 2014 r.

Zmiany, które wprowadzone zostaną przez nowe przepisy, w stosunku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia, polegają m.in. na:

- zastąpieniu wyrazów „operator publiczny” wyrazami „operator wyznaczony”,

- wprowadzeniu nowego trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (złożenie wniosku możliwe będzie bezpośrednio w placówce pocztowej operatora wyznaczonego, z wyłączeniem placówek prowadzonych przez agentów, przesyłką listową z wykorzystaniem strony internetowej operatora wyznaczonego do wypełnienia wniosku albo drogą elektroniczną),

- wprowadzeniu nowych reguł nadawania w placówce operatora wyznaczonego indywidualnego numeru identyfikacyjnego,

- wprowadzeniu obowiązku opatrzenia wniosku o rejestrację odbiorników RTV godziną jego przyjęcia w placówce,

- określeniu procedury postępowania w przypadku zgłaszania przez użytkownika zmiany danych.

Zgodnie z informacją umieszczoną na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji projekt (ostatnia jego wersja pochodzi z dnia 3 października br.), skierowany został do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.