Została ogłoszona w Dzienniku Ustaw ustawa z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Wejdzie ona w życie 23 sierpnia br. Przewiduje ona między innymi surowe kary dla organizatorów i przewodników wycieczek.
I tak osoba, która wykonuje odpłatnie zadania przewodnika górskiego bez uprawnień wymaganych dla określonego obszaru górskiego, albo prowadzi szkolenie dla kandydatów na przewodników górskich bez wymaganego wpisu do rejestru organizatorów szkoleń podlegać będzie  karze ograniczenia wolności albo grzywny. Przy tym ograniczono wymogi kwalifikacyjne i zniesiono obowiązki odbycia szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz uzyskania odpowiednich uprawnień przez przewodników turystycznych oraz pilotów wycieczek. Sprecyzowano przy okazji katalog wymogów wykonywania zawodu przewodnika górskiego.
Oprócz kar i kwalifikacji przewodników ułatwiono dostęp do zawodu notariusza, geodety, syndyka, komornika. Nie będzie już musiał mieć licencji pracownik ochrony fizycznej oraz pracownik zabezpieczenia technicznego. Zastąpiono ją wpisem na listy kwalifikowanych pracowników, zaś zdanie egzaminu zastąpiono obowiązkiem odbywania cyklicznych szkoleń lub kursów przez pracownika ochrony fizycznej.
Ponadto ustawa uporządkowała i uzupełniła warunki dotyczące egzaminów wstępnych i zawodowych i sprecyzowała zasady odbywania aplikacji przez przyszłych radców prawnych, adwokatów i notariuszy. Ustawa rozszerzyła katalog: osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminów zawodowych bez wymogu odbycia aplikacji, osób uprawnionych do wpisu na listę adwokatów lub radców prawnych bez odbycia aplikacji i złożenia egzaminu zawodowego, a także stanowisk, dzięki którym można nabyć uprawnienie do powołania na komornika sądowego
Podstawa: Dz. U. z 23 lipca 2013 poz. 829