Zasadę te wprowadza opublikowana kilka dni temu ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, która dodała do Kodeksu postępowania karnego przepisy dotyczące europejskiego nakazu ochrony.

Zgodnie z dodanymi przepisami, jeśli w Polsce zostanie orzeczony środek zapobiegawczy, karny lub probacyjny mający na celu ochronić osobę pokrzywdzoną przed kontaktem i potencjalnym zagrożeniem ze strony oskarżonego (np. zakaz przebywania w określonych miejscach, zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym) sąd lub prokurator może - na wniosek osoby chronionej - wystąpić do właściwego organu państwa UE, w którym osoba chroniona przebywa lub zamierza przebywać, o wykonanie tego środka, wydając europejski nakaz ochrony. Podkreślić należy, że nie jest wymagane aby osoba chroniona na stałe przebywała w innym państwie UE lub zamierzała się tam na stałe przenieść - nakaz może zostać wydany także w związku z krótkotrwałym wyjazdem do innego państwa członkowskiego, a potrzeba jego wydania podlega wyłącznie ocenie sądu lub prokuratora. Wydanie nakazu nie przerywa również wykonywania środka na terenie Polski, zapewniając tym samym ochronę pokrzywdzonemu niezależnie od zmian miejsca jego pobytu.

Czytaj także: Świadkowie i pokrzywdzeni będą pod lepszą ochroną>>>

Analogicznie, jeśli podobny obowiązek powstrzymania się od określonych działań zostanie orzeczony w innym państwie UE, organy tego państwa mogą wydać europejski nakaz ochrony i zwrócić się do organów polskich o jego wykonanie. Organem właściwym do wykonania nakazu jest prokurator prokuratury rejonowej, na której obszarze działania przebywa osoba chroniona. Prokurator powinien odmówić wykonania nakazu, jeśli osoba chroniona nie przebywa na terenie Polski, może również to zrobić, jeśli np. czyn, w związku z którym nałożono obowiązek nie stanowi przestępstwa wg prawa polskiego lub osoba, przeciwko której prowadzone jest postępowanie karne, korzysta z immunitetu, który uniemożliwia nadzorowanie wykonywania przez nią nałożonych obowiązków. Podkreślić należy, że wydany przez organ innego państwa UE europejski nakaz ochrony stanowi samoistną podstawę wykonania wymienionych w nim obowiązków, polski prokurator nie wydaje osobnego orzeczenia nakładającego te obowiązki na podstawie odpowiednich przepisów polskiego Kodeksu postępowania karnego. Jeśli zapadnie decyzja o wykonaniu nakazu, prokurator ma obowiązek niezwłocznie informować organy państwa wydania nakazu o wszystkich okolicznościach mających wpływ na jego wykonanie, czyli np. o zmianie miejsca pobytu osoby, przeciwko której prowadzone jest postępowanie karne, zmianie miejsca pobytu osoby chronionej, a przede wszystkim o przypadkach naruszenia nałożonych obowiązków.

Omawiane zmiany wchodzą w życie z dniem 11 stycznia 2015 r.

imagesViewer