- Dziś, w dobie globalizacji, w czasach swobodnego przepływu danych, Big Data, tworzenia profili osobowych czy internetu przedmiotów kwestia skutecznej ochrony prywatności i danych osobowych nabiera szczególnego znaczenia. Postęp technologiczny z jednej bowiem strony ułatwia życie zarówno przedsiębiorcom, jak i każdemu z nas, z drugiej jednak powoduje liczne zagrożenia. Firmy, korzystając z danych pozyskiwanych z coraz większej liczby źródeł, dysponują licznymi i coraz dokładniejszymi informacjami na nasz temat. Zdobywają je już nie tylko, jak dotąd, bezpośrednio od nas samych czy z portali społecznościowych, ale także za pośrednictwem aplikacji mobilnych, z których korzystamy, czy wykorzystując technikę RFID – czytamy w dokumencie zapowiadającym przedsięwzięcia zaplanowane na 28 stycznia.
Jednym z patronów tego wydarzenia są serwis Lex.pl i wydawnictwo Wolters Kluwer.

W opinii Andrzeja Lewińskiego, zastępcy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), odpowiedzią na nowe zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa danych powinny być zmiany w przepisach prawa. – Niezwykle ważne jest sfinalizowanie prac nad unijnym rozporządzeniem w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych, którego projekt jest już w zasadzie gotowy. Gdy wejdzie w życie, jego przepisy będą stosowane bezpośrednio – mówi Lewiński. W jego opinii, szczególnie istotne są te uregulowania, które mają na celu wzmocnienie praw jednostki, w tym wprowadzenie rozwiązań zapewniających każdemu z nas realne gwarancje, że nasze prawo do ochrony danych osobowych i prawo do prywatności będą przestrzegane. – Uważam, że słuszne jest dążenie do zapewnienia skuteczniejszej realizacji zasady adekwatności, zgodnie z którą, zakres przetwarzanych danych powinien być ograniczony do niezbędnego minimum – mówi Andrzej Lewiński. – Równie ważne znaczenia ma dążenie do zapewnienia przejrzystości wykorzystywania danych tak, aby każda osoba, której dane dotyczą, była skutecznie poinformowana o tym, kto, w jakim celu, w jaki sposób i jak długo będzie przetwarzał jej dane osobowe – dodaje Andrzej Lewiński .
 

ID produktu: 40431114 Rok wydania: 2014
Autor: Mariusz Krzysztofek
Tytuł: Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej>>>

Jak podkreśla zastępca GIODO, w  dobie globalizacji niezwykle ważną sprawą jest również usprawnienie procedur dotyczących międzynarodowego transferu danych oraz promowania wysokich standardów ochrony danych nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. - Temu, aby nowe przepisy prawa nie były naruszane, służyć mają surowe kary finansowe. – W pewnych przypadkach mowa jest nawet o 100 mln euro – wskazuje minister Andrzej Lewiński i dodaje, że nie chodzi o to, aby kogokolwiek straszyć. – Kto nie narusza przepisów, na żadne sankcje się nie naraża – zaznacza. Podkreśla przy tym, że przedsiębiorcy już teraz powinni zacząć przygotowywać się do tych zmian, m.in. rozważyć powołanie administratora bezpieczeństwa informacji (ABI), do czego unijne rozporządzenie będzie zobowiązywało, a co znowelizowane od 1 stycznia 2015 r. przepisy ustawy o ochronie danych osobowych umożliwiają. – Warto skorzystać z tej instytucji i potraktować okres między nowelizacją naszych krajowych przepisów a wejściem w życie unijnego rozporządzenia jako czas na naukę i zbieranie doświadczeń. Wówczas wizja kar finansowych nie będzie straszna – podkreśla Andrzej Lewiński, zastępca GIODO.
Nowa rola i pozycja ABI to nie jedyne zmiany wprowadzone od początku tego roku do ustawy o ochronie danych osobowych. Znowelizowane przepisy wprowadziły też ułatwienia w rejestracji zbiorów oraz uproszczenia w przekazywaniu danych do państw trzecich.
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, biorąc pod uwagę istotę i zakres zmian zarówno w polskich, jak i unijnych przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych, postanowił, że tematem przewodnim obchodów Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych w 2015 r. będzie „Ochrona danych osobowych – najnowsze krajowe i europejskie regulacje prawne”.

Konferencja
Organizowana 28 stycznia 2015 r. w siedzibie Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie konferencja naukowa (program w załączeniu) oraz konferencja prasowa Andrzeja Lewińskiego poświęcone temu tematowi będą okazją do omówienia zmian w przepisach i dyskusji na temat ich sprawnego wdrażania.

Kalendarz wydarzeń w 2015 roku
GIODO, jak co roku, obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych, organizuje zarówno w Polsce, jak i w Brukseli. W 2015 r. kalendarz najważniejszych wydarzeń przedstawia się następująco:
•    28 stycznia - Dzień Otwarty GIODO (siedziba Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 66)
- konferencja naukowa „Ochrona danych osobowych – najnowsze krajowe i europejskie regulacje prawne” z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, a także reprezentantów środowiska naukowego, samorządu gospodarczego, organizacji pozarządowych oraz ekspertów, praktyków i reprezentantów firm (godz. 9.30-16.00; szczegółowy program w załączeniu),
•    - bezpłatne porady i konsultacje ekspertów z GIODO (godz. 9.30.- 16.00). Jak co roku podczas Dnia Otwartego pracownicy Biura GIODO będą udzielać bezpłatnych porad i informacji z zakresu ochrony danych osobowych, rozdawane będą materiały edukacyjno–informacyjne GIODO.
Częścią obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych będzie także uroczyste spotkanie, które 20 stycznia 2015 r. będzie miało miejsce w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej.
Spotkania te stały się już tradycją, odbywają się bowiem nieprzerwanie od dziewięciu lat i uczestniczą w nich polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego, europejscy rzecznicy ochrony danych osobowych, z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych na czele, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz innych polskich i unijnych instytucji w Brukseli.

Ustanowienie Dnia Ochrony Danych przez Radę Europy
Decyzja o ustanowieniu Dnia Ochrony Danych Osobowych zapadła 26 kwietnia 2006 r. Wówczas Komitet Ministrów Rady Europy zdecydował, że będzie on obchodzony co roku 28 stycznia, czyli w rocznicę otwarcia do podpisu Konwencji 108 Rady Europy z 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych - najstarszego aktu prawnego o zasięgu międzynarodowym, kompleksowo regulującego zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.

Decyzję taką podjęto w celu zwrócenia uwagi na problem ochrony danych osobowych, w tym na prawa, które przy przetwarzaniu danych osobowych przysługują każdemu z nas.

Żeby Dzień miał wymiar symboliczny, w całej Europie obchodzony jest jednocześnie. Organizowane są różnorodne imprezy umożliwiające zarówno edukowanie, jak i informowanie obywateli w zakresie ich praw i obowiązków oraz zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych, oraz wymianę poglądów między osobami zawodowo zajmującymi się ochroną danych.