Projekt „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce” obejmował badania, wypracowanie modelowych rozwiązań systemowych we współpracy z różnymi środowiskami oraz upowszechnienie problematyki poradnictwa prawnego wśród samorządowców, prawników i działaczy organizacji pozarządowych.
W sesji otwierającej Kongres wzięli udział minister sprawiedliwości Cezary Grabarczyk wraz z prezesem Instytutu Prawa i Społeczeństwa Łukaszem Bojarskim i ministrem pracy i polityki społecznej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.
W Kongresie biorą udział przedstawiciele samorządu terytorialnego, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych świadczących poradnictwo, adwokatów i radców prawnych, uniwersyteckich poradni prawnych, biur porad obywatelskich. Organizatorem Kongresu jest Instytut Prawa i Społeczeństwa. Do grupy jego współorganizatorów należą Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Związek Biur Porad Obywatelskich oraz Instytut Spraw Publicznych.
- Cieszę się, że po wielu miesiącach pracy naszej – Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Sprawiedliwości – organizacji pozarządowych, organizacji poradniczych i innych podmiotów, które tworzyły projekt systemowy możemy się spotkać i porozmawiać o projekcie ustawy – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej. - Poradnictwo prawne od lat istnieje dzięki organizacjom pozarządowym i organizacjom poradnictwa. Jednak projekt ustawy to krok milowy, który każdemu, kto nie jest w stanie opłacić usług prawników i adwokatów, zapewni dostęp do informacji i porady prawnej – dodał minister Kosiniak-Kamysz.
Jak podkreślano podczas obrad, stworzenie systemowych rozwiązań dla poradnictwa ma bardzo duże znaczenie dla prowadzenia racjonalnej polityki społecznej, co wprost wiąże się z nowym okresem programowania środków unijnych. Kongres jest okazją do zapoznania się z bogatymi materiałami, doświadczeniami krajowymi i zagranicznymi oraz dobrymi praktykami w prowadzeniu, wspieraniu i korzystaniu z poradnictwa.
Minister sprawiedliwości przypomniał przy okazji, że jego resort przygotował projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej, który został przekazany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.

ID produktu: 40159018 Rok wydania: 2015
Tytuł: Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo prywatne międzynarodowe