Taką analizę przedstawił Zespół Ekspertów Prawnych przy Fundacji Batorego, w odpowiedzi na opublikowaną przez Kancelarię Premiera RP „Białą Księgą w sprawie reform wymiaru sprawiedliwości”. 

Czytaj: „Biała księga”: zmiany w sądach bardzo potrzebne>>

Opracowanie prezentuje analizę działalności orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego w latach 2014-2017. Jest ona częścią raportu na temat funkcjonowania TK, który jest przygotowywany przez Zespół we współpracy z ekspertami zewnętrznymi. Prezentowana analiza pokazuje malejącą liczbę spraw wpływających do TK (w 2014 r. – 530 spraw, w 2015 r. – 632 sprawy) oraz malejącą liczbę wydanych orzeczeń.
Znacznemu ograniczeniu, w porównaniu do okresu przed kryzysem konstytucyjnym, uległa również aktywność orzecznicza TK. W latach 2014-2015 liczba wydanych orzeczeń wynosiła odpowiednio 119 i 173. Natomiast w latach 2016-2017 TK wydał odpowiednio 99 i 88 orzeczeń.

Autorzy opracowania twierdzą, że zaprezentowana analiza działalności orzeczniczej TK pokazuje, że nieprawdziwe są zawarte w „Białej Księdze w sprawie reform wymiaru sprawiedliwości” twierdzenia, iż „Trybunał działa prawidłowo” oraz „Trybunał pod rządami obecnej Prezes działa nie mniej sprawnie niż wtedy, gdy funkcję tę pełnił jej poprzednik”. - Wnioski płynące z prezentowanej analizy są wręcz odwrotne – rok 2017 r. był jednym z najgorszych w historii funkcjonowania TK, zarówno jeśli chodzi o liczbę nowych spraw, które wpłynęły do TK, jak również pod względem liczby orzeczeń wydanych przez TK - czytamy w komentarzu do opracowania ekspertów Fundacji Batorego.

Więcej informacji w analizie dostępnej na stronie:http://bit.ly/Raport_ZEP_Funkcjonowanie_TK>>


Konstytucyjny spór o granice zmian organizacji i zasad działania Trybunału Konstytucyjnego: czerwiec 2015 - marzec 2016>>