Rada gminy uchwaliła zasady usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych w centrum gminy. Rada ustaliła między innymi stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych w obiektach handlowych, sportowych, kultu religijnego, obiektach użyteczności publicznej usytuowanych w centrum gminy ze względu na duże zagęszczenie na tym obszarze obiektów publicznych. Więcej>>>