Podejmowanie czynności w postępowaniu przez jednostkę organizacyjną aparatu pomocniczego organu administracji publicznej nie stanowi podstawy do wyprowadzenia, że sprawa należy do właściwości innego organu administracji publicznej.

WSA po rozpoznaniu sprawy ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, oddalił skargę. W uzasadnieniu Sąd wskazał, że w sprawie nie występuje sytuacja uzależnienia wyniku toczącego się postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie domu jednorodzinnego z garażem i elementami infrastruktury technicznej od rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej podziału przedmiotowej nieruchomości. Przedmiot toczącego się postępowania podziałowego nie może być traktowany jako zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., brak jest bowiem jakiegokolwiek związku przyczynowego pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy lokalizacyjnej, a wynikiem sprawy podziałowej. Słusznie zatem organy obu instancji uznały, że nie zachodzą podstawy do zawieszenia postępowania w sprawie warunków zabudowy, gdyż wynik postępowania podziałowego nie będzie miał żadnego wpływu na rozstrzygnięcie sprawy.

Zdaniem NSA skarga kasacyjna nie została oparta na usprawiedliwionej podstawie naruszenia art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, który stanowi "Sąd uwzględniając skargę na decyzję lub postanowienie: uchyla decyzję lub postanowienie w całości albo w części, jeżeli stwierdzi: inne naruszenie przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy". O naruszeniu przepisów postępowania można wywodzić tylko jeżeli w sprawie są podstawy do wyprowadzenia zagadnienia wstępnego. Według art. 97 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego "Organ administracji publicznej zawiesza postępowanie: gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd". Zagadnienie wstępne, to sytuacja, w której rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy będącej przedmiotem postępowania przed właściwym organem administracji publicznej, uwarunkowane jest uprzednim rozstrzygnięciem wstępnego zagadnienia prawnego. Rozstrzygnięcie tego zagadnienia wstępnego należy do właściwości innego organu państwowego. W sprawie właściwym do wydania decyzji w sprawie warunków zabudowy jest prezydent miasta. Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) właściwym do wydania decyzji o warunkach zabudowy jest wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) właściwym do wydania decyzji o podziale nieruchomości jest wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Jeżeli nie występuje związek rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy przez właściwy organ w związku z rozpoznaniem i rozstrzygnięciem innego organu administracji publicznej to w sprawie nie występuje zagadnienie wstępne, które byłoby podstawą do zawieszenia postępowania w sprawie. Zarówno ustalenie warunków zabudowy, jak i podział nieruchomości należy do właściwości tego samego organu administracji publicznej - prezydenta miasta. Prowadzenie postępowania administracyjnego należy do właściwości organu administracji publicznej. Podejmowanie czynności w postępowaniu przez jednostkę organizacyjną aparatu pomocniczego organu administracji publicznej nie stanowi podstawy do wyprowadzenia, że sprawa należy do właściwości innego organu administracji publicznej.
(II OSK 628/09)

Artykuł pochodzi z Serwisu Samorządowego www.lex.pl/samorzad