Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów  rozpozna wnioski Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich o podjęcie uchwał mających na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych.
Rzecznik pyta, czy zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej doręczone właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu na adres wskazany w katastrze nieruchomości stanowi lex specialis w stosunku do art. 49 kpa.

Siedmiu sedziów rozstrzygnie też zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości Naczelnego Sądu Administracyjnego, powstałe przy rozpatrywaniu skargi kasacyjnej w konkretnej sprawie. Dotyczy ona pytania, czy w przypadku, gdy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego znalazły się zapisy pozwalające na realizację inwestycji bezpośrednio przy granicy lub 1,5 metra od niej, to określenia dopuszczalnego usytuowania budynku względem granic działki budowlanej dokonuje się wyłącznie w oparciu o regulację § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastrukturyw sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Natomiast Prezes NSA chce rozstrzygnąć, czy pozostawanie nieruchomości we władaniu przedsiębiorstwa PKP bez udokumentowanego przysługiwania prawa oznacza, że nieruchomość ta nie należała na dzień 27 maja 1990 r. do rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego (sygn. akt I OPS 2/16).